fbpx
Loader

Privacybeleid – Algemeen

 Van A tot Wonen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Van A tot Wonen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt, deze doelen en persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als van A tot Wonen  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens 

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door van A tot Wonen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–          Administratieve doeleinde;

–          Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

–          Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–          De overeengekomen opdracht.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan van A tot Wonen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–          Voornamen;

–          Tussenvoegsel;

–          Achternaam;

–          Adres, postcode en woonplaats;

–          (Zakelijk) Telefoonnummer;

–          (Zakelijk) E-mailadres;

–          Geslacht;

–          Geboorteplaats;

–          Geboortedatum;

–          Burgerlijke staat;

–          IBAN nr;

–          Paspoortnummer.

 

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerden 

 Persoonsgegevens worden door van A tot Wonen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven, brochures, tips, win-acties en/of gerichte contacten.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op sociale media;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan van A tot Wonen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–          Voornaam;

–          Tussenvoegsel;

–          Achternaam;

–          Telefoonnummer;

–          Woonadres;

–          Postcode;

–          E-mailadres.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

–          Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

–          Het verzorgen van de (financiële) administratie;

–          Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

–          Het in samenwerking met of in opdracht van een collega makelaar uitvoeren van een opdracht ten behoeve van de verkoop of verhuur van uw woning;

–          Het doorgeven van uw persoons- en contactgegevens ten behoeve van een taxatie of bouwtechnische keuring van het gekochte.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

van A tot Wonen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

–          Alle personen die namens van A tot Wonen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

–          We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

–          Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

–          We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

 

Contactgegevens

Van A tot Wonen

Ridder 17

5282 GE

Boxtel

Info@atotwonen.nl

 

 

Privacyverklaring

U heeft te maken met makelaardij van A tot Wonen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. Overal waar in deze verklaring ‘makelaar’ staat, wordt Van A tot Wonen bedoeld. In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens aan anderen worden verstrekt en wat de anderen met deze gegevens doen.

 

Van welke diensten van A tot Wonen maakt u gebruik?

U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met onze makelaar.

 

Bij woningen:

U wilt een woning kopen of huren en geeft daarbij een opdracht aan de makelaar:

–         U wilt een woning kopen. Zie 1.

–         U wilt een woning huren. Zie 2.

 

Als u op zoek bent naar een woning en u heeft hiervoor niet de makelaar via een opdracht ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:

–         U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van de makelaar. Zie 5.

–         U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een woning kopen die via de makelaar wordt aangeboden. Zie 3.

–         U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een woning huren die via de makelaar wordt aangeboden. Zie 4.

 

Verwerkingsverantwoordelijke:

Voor al deze verwerkingen is makelaardij van A tot Wonen de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn:

Van A tot Wonen

KvK 70384029

Ridder 17 Boxtel

info@atotwonen.nl

+31683562367

 

Wij nemen uw privacy serieus:

Van A tot Wonen neemt uw privacy erg serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. De makelaar verwerkt uw gegevens zorgvuldig en volgens de voorschriften van de wetgeving. De makelaar besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging.

 

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens:

Wilt u weten welke gegevens de makelaar van u heeft, stuur dan per brief of e-mail uw verzoek naar de makelaar.

Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar de makelaar. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.

 

Hoe kunt u een klacht indienen?

Als u vragen heeft of als u een klacht heeft over het gegevensgebruik van de makelaar, neem dan eerst contact op met de makelaar. Mocht u er met de makelaar niet uitkomen, dan bent u vrij om contact op te nemen met een bevoegde rechter.  U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe lang bewaart de makelaar de gegevens?

De makelaar bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart de makelaar echter langdurig:

 • Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart de makelaar voor langere tijd, omdat de makelaar gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten.
 • De bewijslast dat de makelaar de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart de makelaar 5 jaar.

 

 1. U bent op zoek naar een koopwoning en u heeft hiervoor de makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u passende woning te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij makelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.a20 jaar
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen.geen3 jaar
Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.geen3 jaar
Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.geen3 jaar
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden.geen3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).b5 jaar
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.c20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.geen20 jaar
Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt.geen3 jaar

Ontvangers van gegevens:

a                         Verkoper en verkoopmakelaar

b                        FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

c                         Notaris, verkoper, verkoopmakelaar

 

 1. U bent op zoek naar een huurwoning en u heeft hiervoor de makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikte huurwoning te vinden met een passend huurcontract. Daarbij stelt de makelaar ook uw identiteit vast.

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij makelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.a20 jaar
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen.geen3 jaar
Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.geen3 jaar
Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.geen3 jaar
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen.geen3 jaar
Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets eist. Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder.a3 jaar
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.a20 jaar
Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt.geen3 jaar

Ontvangers van gegevens:

a                         Verhuurder

 

 1. U wilt een woning kopen die via de makelaar wordt aangeboden

Voor dit contact staat de makelaar met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het onderhandelingsproces. Daarna voert de makelaar de

voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt de makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij makelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.b20 jaar
Uw mening over de woning.b3 jaar
Gegevens over de biedingen.b3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van  witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).d5 jaar
Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper.b3 jaar
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.c20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode (1234AB) van het vorig woonadres van de koper.a3 jaar
Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt.b3 jaar

Ontvangers van gegevens:

a                         Makelaar (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

b                        Verkoper

c                         Notaris, koper, aankoopmakelaar

d                        FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

 

 1. U wilt een woning huren die via de makelaar wordt aangeboden

Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden.

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij makelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.a20 jaar
Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling.a3 jaar
Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan getoetst worden.a5 jaar
Gegevens die nodig zijn als een toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).b5 jaar

 

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.a20 jaar
Overige informatie die u aan uw makelaar verstrekt.a3 jaar

Ontvangers van gegevens:

a                         Verhuurder

b                        FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

 

 1. U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door de makelaar

Het doel van dit contact is dat de makelaar u op de hoogte brengt van mogelijk voor u interessante woningen. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte

meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

GegevensVerstrekking mogelijk aanBewaartermijn bij makelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.geenTot intrekking van toestemming
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. Op basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden samengesteld.geenTot intrekking van toestemming
Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt.geenTot intrekking van toestemming

 

Gegevensgebruik door de makelaar:

De makelaar verstrekt via een koppeling bepaalde gegevens aan Funda. Funda is voor de ontvangen gegevens de verwerkersverantwoordelijke.

Funda doet het volgende met deze gegevens:

 1. Zorgen dat alle makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, die c.q. dat via makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
 2. Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
 3. Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt.

 

A       Actueel aanbod woningen bij makelaars

Als u een woning, via een makelaar wilt verkopen worden de volgende gegevens bekend gemaakt bij andere makelaars:

 • Het adres van de woning, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.

Deze gegevens worden door makelaars gebruikt voor de dienstverlening aan hun klanten (zoekers naar een woning).

Deze gegevens worden onbeperkt bewaard in verband met de database met historisch aanbod, zie onder C.

 

B        Actueel aanbod woningen op (huizen)websites, waaronder Funda

Als u een woning via een makelaar wilt verkopen worden na overleg met u ook gegevens bekend gemaakt bij funda en andere (huizen)websites. Het gaat dan om de volgende gegevens:

 • Het adres van de woning, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, verkoopdatum.

Met deze gegevens wordt uw object onder de aandacht gebracht bij consumenten, professionele partijen en/of derden die zelf zoeken via (woning)websites. U geeft via uw makelaar toestemming om dit al dan niet te doen.

Deze gegevens kunnen maximaal één jaar na de verkoopdatum c.q. de datum dat een woning van de markt wordt gehaald nog zichtbaar zijn op deze websites.

 

C        Database met historisch aanbod

Van alle woningen, die via een makelaar worden verkocht, worden de volgende gegevens in de database vastgelegd:

 • Het adres van de woning, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.
 • De postcode (1234AB) van het vorige (woon)adres van de koper.

De hiervoor genoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Met de hiervoor genoemde gegevens maakt analyses van de woningmarkt mogelijk. Een makelaarsvereniging (o.a. NVM) verstrekt deze gegevens aan geselecteerde derden, namelijk:

 • Taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen.
 • Validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten.
 • Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes.
 • Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor onderzoek naar de woningmarkt.
 • Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden.
 • Makelaarsverenigingen in het kader van dienstverlening aan hun klanten.
 • Makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio).

Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor de genoemde doelen en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt.

 

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens:

Wilt u de bij makelaar verwerkte gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen neem dan contact op met de makelaar die de verkoop van de woning heeft begeleid.

 

Blijf op de hoogte

Wil jij het laatste nieuws als eerste ontvangen?